Đổi thẻ cào

Không nhận thẻ rút từ tín dụng, visa...thẻ lừa đảo, không dõ nguồn gốc, API game bài đấu sẽ bị khóa vv

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. Cần điền đúng seri thẻ.

Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây

Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.5% 13% 13.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13% 13.5%
Đối tác (30tr/ngày) 10.5% 12% 12.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13%
Đối tác (30tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 16.5% 16% 15% 14.5% 14.5%
Đối tác (30tr/ngày) 16% 16% 16% 15.5% 15% 14% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Đối tác (30tr/ngày) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.5%
Đối tác (30tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11%
Đối tác (30tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 15.5%
Đối tác (30tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12.5% 12.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác (30tr/ngày) 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13.5% 13.5% 13.5%