Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

Lưu ý: Viettel cần điền đúng cả seri, điền sai seri khi lỗi sẽ bị xử lý chậm

 ☘ Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây

☘ Không nhận API game bài, cổng game bài cố tình đấu api sẽ bị khóa

Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối tác 15% 14% 14% 12% 12% 12% 12% 14% 14%
Thành viên/API 17% 15% 15% 13% 13% 13% 13% 15% 15%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối tác 17% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 17%
Thành viên/API 18% 18% 18% 16% 16% 16% 16% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối tác 24% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Thành viên/API 26% 26% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Thành viên/API 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Thành viên/API 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Đối tác 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên/API 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

Mua mã thẻ

Mua thẻ bị Chờ xử lý là giao dịch thất bại, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền về tài khoản sau vài giờ